בדיקה רגילה של רכיבי שכר וזכויות

רוצה לוודא את רכיבי השכר שלך? הבא את המסמכים הבאים לפגישה

■ דרוש רק תלוש שכר מדגמי או תלוש שכר אחרון.
■ דו”חות הבנק מקרן ההשתלמות. רגילה או “מישור” או “מקור”.
■ אישור מקרן “דפנה” לשעבר אם יש, הקרן נקראת היום “רשף הילה” או “גל כלנית”. קיים רק אצל מי שעובדים בהיקף של מעל משרה אחת אצל מעביד אחד.
■ אישורים של משרד החינוך על דרגה, ותק וגמולים.
■ אישורים אחרים על לימודים, בין שעברו ובין שלא עברו תהליך של אישור במשרד החינוך.
■ אישורים על יתרת ימי מחלה, אם יש, מכל מקומות העבודה הקודמים.
■ תלושים של מענקי השתלמות (תלושים שהתקבלות במקום תלושי שכר מהבנק) משנות שבתון.
■ דו”ח של קרן פנסיה למבוטחים בקרנות פנסיה צוברות ותיקות או צוברות חדשות.
■ מי שחושב שבידו אישורים על השתלמויות שניתן לקבל בעבורם גמול לפני פרישה, כמו אישורים מהאוניברסיטה מלפני שנת 1978, השתלמויות ללא ציון וכו’. מי שבידו אישור על מקום עבודה מהעבר שלא זכה בעבורו בותק בהוראה כמו; שנה שעבד בה במפוצל במספר מקומות עבודה או במקום אחד אבל לא ברציפות, אישורים על עבודה בחו”ל או עבודה במקום שאינו הוראה אך במקצוע ההוראה, אישורים על עבודה במקצוע אותו מלמדים וכד’ יאסוף את כל האישורים הללו על מנת שאפשר יהיה לבדוק אם ניתן לקבל בגינם תוספת ותק או גמול השתלמות.
■ אדם שקיבל תשלומים רטרואקטיביים בתקופה שהיה בשבתון או לאחריה והתקופה בגינה קיבל תשלום רטרואקטיבי הייתה התקופה שלפני השבתון – ידאג להמציא האישורים המתאימים.
ובנוסף תלושי השכר בהם מופיעים תשלומי ההפרשים.

.לכל פגישה כדאי להביא גם מסמכים מכל מקומות עבודה קודמים ומקבילים, גם אלה שאינם הוראה
.לעולם אין לדעת איזה שימוש ניתן יהיה לעשות עם המידע הנוסף
.מדובר באישורים של קופות גמל, אישורים של קרנות השתלמות ושל דו”חות פנסיה

דוגמאות למסמכים הנדרשים